Disclaimer

Podmienky používania internetovej stránky

Tieto podmienky používania internetovej stránky dlhopis.com (ďalej len ako „internetová stránka“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetovej stránky boli zverejnené dňa

1. Údaje o prevádzkovateľovi

  • Názov: FinancMajstri OZ
  • Sídlo: Ventúrska 1, Bratislava 811 01
  • IČO: 53 610 431
  • Názov: Finance Club, s.r.o.
  • Sídlo: Farského 1270/6 , Bratislava 851 01
  • IČO: 53 007 123

2. Všeobecné ustanovenia

Podmienky využívania internetovej stránky určuje jej prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetovej stránky je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetovej stránky. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.

3. Autorské práva

Majiteľom a oprávneným užívateľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, obsahu (uverejneným obrázkom, zvukovým alebo obrazovo-zvukovým záznamom a textom) je v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ. Majiteľom a oprávneným užívateľom autorských práv k obsahu zverejneného inzerentom je inzerent. V prípade použitia časti textu alebo iných obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov internetovej stránky po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase prevádzkovateľa sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.dlhopis.com ako zdroj informácií.

4. Zodpovednosť

Internetová stránka je informačným a inzertným priestorom, ktorý umožňuje sprístupnenie informácií o inzerentoch, ich investičných projektoch a nimi ponúkaných investičných nástrojoch širokej verejnosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, ani neručí ani inak nepreberá zodpovednosť za obsah, správnosť a úplnosť inzerovaných informácií uverejnených na internetovej stránke, pretože všetky tieto informácie sú len informačné a vzdelávacie alebo prezentované a poskytované na informačné a propagačné účely samotnými inzerentmi.

Prevádzkovateľ nie je účastníkom žiadneho prípadného zmluvného vzťahu medzi inzerentom a užívateľom internetovej stránky ani účastníkom zmluvného vzťahu s užívateľom internetovej stránky s výnimkou vzťahu založeného užívaním internetovej stránky zo strany používateľa, neprijíma, neodovzdáva ani nevykonáva pokyny týkajúce sa investičných nástrojov, neobchoduje s investičnými nástrojmi, neupisujete ani neumiestňuje investičné nástroje a ani neposkytuje investičné sprostredkovanie ani poradenstvo. Prevádzkovateľ odporúča všetkým užívateľom internetovej stránky, aby inzerované informácie považovali iba za informatívne a svoje konkrétne investičné zámery konzultovali a prípadne realizovali za účasti na to oprávnených subjektov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok a v nich uvedených informácií.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa.

5. Technické ustanovenia

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody.

6. Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://dlhopis.com/ochrana-spracovanie-osobnych-udajov

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP