Často kladené otázky

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DLHOPISOV

Otázka
Kto je emitent ?
Odpoveď
Emitent je názov pre spoločnosť vydávajúcu dlhopis.
Otázka
Čo je nominálna hodnota ?
Odpoveď
Nominálna hodnota je suma za 1 kus dlhopisu. Jedná sa teda v podstate o minimálnu výšku investícií.
Otázka
Čo sú Kovenanty ?
Odpoveď
Kovenant je záväzok dlžníka, že bude dodržiavať určité podmienky. Najčastejšie to sú finančné kovenanty, ktoré zaväzujú klienta k dodržiavaniu určitých hodnôt finančných ukazovateľov.
Otázka
Čo sú emisné podmienky ?
Odpoveď
Emisné podmienky sú súborom podmienok, za ktorých sa dlhopisy vydávajú. Emisné podmienky stále vymedzujú práva a povinnosti vlastníka dlhopisov a emitenta, ako aj podrobnejšie informácie o príslušnom dlhopise.
Otázka
Na čo slúži Prospekt?
Odpoveď
Je to dokument, ktorý je súčasťou emisie cenného papiera, pokiaľ je akýkoľvek cenný papier (dlhopis, akcia) verejne ponúkaný investorom, musí byť zverejnený prospekt cenného papiera schválený príslušným orgánom (NBS).
Otázka
Čo vyjadruje daňový domicil?
Odpoveď
Daňový domicil určuje príslušnosť daňového poplatníka k štátu, v ktorom má odvádzať dane. V tom štáte je teda daňovým rezidentom, to znamená, že má na danom území trvalý pobyt alebo sa na tomto území zdržiava aspoň 183 dní v roku.
Otázka
Ako sa zdaňujú kapitálové výnosy?
Odpoveď
Otázka
Ako sa zdaňujú príjmy z úrokov?
Odpoveď
Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP