OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky https://www.dlhopis.com, sekcia Aktuality/Podujatia. V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje. Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, osobitne s ohľadom na pandemické opatrenia.

Po prihlášky Vám zašleme informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za konferenciu. Najmenej 7 dní pred konaním konferencie obdržia všetci účastníci organizačné pokyny, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na konferenciu dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie konferencie zo strany spoločnosti FinancMajstri OZ, za účelom zdokumentovania jej priebehu.

PLATBA

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny konferencie na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene konferencie je zahrnutý obed a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa, ako aj blok a písacie potreby.

STORNO PODMIENKY

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na konferenciu prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok:

 • 21 - 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
 • 14 - 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
 • 6 dní - deň podujatia = 100% účastníckeho poplatku

V prípade, že sa účastník nemôže na konferenciu dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude konferencia zrušená zo strany organizátora, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške. Občianske združenie FinacMajstri si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať elektronicky a všetky aktualizované informácie nájdete na https://dlhopis.com/aktuality. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

KONTAKTNÁ OSOBA

 • Jana Maričáková
 • E-mail: events@dlhopis.com
 • Tel: +421 948 904 620

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov osôb, o ktorých zverejňujeme články, blogy a plníme pri tom funkciu masovokomunikačného prostriedku. Odporúčame vám, aby ste sa oboznamovali s jeho znením.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje osôb, o ktorých naši prispievatelia píšu články a príspevky. Zverejňovanie týchto údajov a informácií o jednotlivých osobách je hlavnom činnosťou v sekcii Blogy / Vlogy a má za cieľ informovať verejnosť o aktuálnych témach, čím sa umožňuje realizácia základných Ústavných práv, a to práva na slobodu slova.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie povinností a práv vyplývajúcich priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Naším oprávneným záujmom je objektívne informovať verejnosť o udalostiach a dobe, ktorú prežívame. Aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti, máme právo chrániť zdroje, z ktorých sme získali predmetné informácie, a to s cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu.

Našou zákonnou povinnosťou je poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom. Vaše údaje sú uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aj pri realizácii práva na slobodu prejavu treba vykonať niekoľko testov nevyhnutnosti primeranosti zásahu do práv a slobôd dotknutej osoby a takisto proporcionálne posúdenie na účely zistenia, či záujem právo danej situácii prevažuje nad záujmami vás ako dotknutej osoby.

Test proporcionality sa skladá z viacerých častí, kritérií:

 • Z posúdenia vhodnosti, teda posúdenia, či obmedzenie práva na ochranu osobných údajov možno dosiahnuť definovaným cieľom, teda slobodou prejavu.
 • Definovaním potrebnosti spracovania osobných údajov, teda či možno dosiahnuť daný cieľ aj menej invazívnou metódou.

Vaše údaje nebudú z našich databáz prenášané aj do inej krajiny s cieľom ich spracovania avšak je možné, že v našej online verzii budú v týchto krajinách dostupné.

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosť však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom

 • e-mailu events@dlhopis.com, alebo
 • na adrese FinanceMajstri OZ, Farského 6, 851 01 Bratislava

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

SÚHLAS ÚČASTNÍKA S VYHOTOVENÍM A SPRACOVANÍM OBRAZOVÝCH A VIDEOZÁZNAMOV Z PODUJATIA

Osoba prihlásená na podujatie, dáva týmto na účely propagácie podujatia v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 č. Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami Nariadenia 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), svoj súhlas

FinancMajstri OZ, Farského 6, 851 01 Bratislava, IČO: 53 610 431 ("organizátor podujatia"),

s vyhotovením, spracovaním, šírením a zverejnením obrazových a videozáznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí.

Účastník svojou registráciou zároveň udeľuje organizátorovi podujatia svoj súhlas s:

 • vyhotovením obrazových a videozáznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí, ktoré je organizátor podujatia oprávnený zverejniť na svojej internetovej stránke ako aj v prezentačných materiáloch podujatia v tlačenej aj elektronickej podobe,
 • spracovaním a zverejnením obrazových a videozáznamov účastníka na internetovej stránke podujatia,
 • zverejnením obrazových a videozáznamov účastníka na Facebookovej, Instagramovej Linkedin stránke organizátora podujatia,

uvedený súhlas podľa tohto ustanovenia je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na events@dlhopis.com

Účastník udeľuje tento súhlas s neobmedzenou platnosťou.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP