DLHOVÉ FINANCOVANIE

 • Domov
 • DLHOVÉ FINANCOVANIE

FINANCOVANIE BANKOU – ÚVER

Banky sú základnou zložkou národného hospodárstva, majú nezastupiteľné miesto v oblasti financovania a rozvoja ekonomiky prostredníctvom poskytovania úverov a ďaľších finančných služieb.

 • 1
  Prevádzkový krátkodobý úver

  zabezpečenie krátkodobého prevádzkového financovania operatívnych potrieb prostredníctvom nastavenia kontokorentnu alebo iných krátkodobých a prekleňovacích foriem financovania.

 • 3
  Refinančný úver

  slúži na refinancovanie existujúcich úverov, spravidla na zníženie celkových nákladov na kapitál (úrok), optimalizáciu existujúcich finančných produktov, zostavovaný individuálne podľa špecifických potrieb.

 • 5
  Projektové financovanie

  financovanie kapitálovo náročných investičných akcií, charakteristické oddelením financovania projektu od existujúcich podnikateľských aktivít, vysokou angažovanosťou bankových úverov, tesnou väzbou splácania na peňažné toky projektu a systémom špecifických záloh v období výstavby a prevádzky investície.

 • 7
  Financovanie obchodu

  trade finance – zahŕňa exportné financovanie, odkup pohľadávok, akreditívy a platobné záruky.

 • 9
  Bankové garancie (platobné, neplatobné, bid bonds)

  platobné záruky pre obchodno-servisné spoločnosti, odloženie/predĺženie splatnosti faktúr, získanie dodatočného kreditu.

 • 2
  Prefinancovanie NFP

  spravidla sa jedná o preklenutia financovania dotácií a nenávratných finančných príspevkov pri investičných projektoch. Väčšinou sa jedná o kombináciou nenávratného finančného príspevku, vlastných zdrojov a bankového financovania.

 • 4
  Investičný úver

  určený na financovanie rozvojových potrieb a investícií, spravidla na obdobie dlhšie ako 1 rok a až na dobu 15 rokov. Môže sa jednať aj o prevádzkové potreby väčšieho rozsahu.

 • 6
  Poistenie

  tvoriaci komplex od poistenia majetku, zásob, prerušenia prevádzky až po zodpovednosť za škodu a krytie úveru podnikateľa v prípade výpadku pracovného výkonu kľúčovej osoby.

 • 8
  Factoring / Forfaiting

  slúžia na zlepšenie cash flow a dodatočnej likvidity spoločnosti. Rozlišujeme bezregresný faktoring (bez postihu) a regresný (s postihom) voči pôvodnému veriteľovi.

 • 10
  Leasing (finančný / operatívny)

  prefinancovanie nákupu nového i staršieho hmotného majetku (technológie, stroje, automobily). Kombinácia vlastných zdrojov a leasingového financovania.

Výhody bankového financovania

 • je to najlacnejšia forma financovania

 • štandardné známe produkty (NBS)

 • ponuky konkurenčných bánk sú ľahko porovnateľné

 • na rôzne produkty bánk sa dočasne vzťahujú antikorona záruky, ktoré bankám umožňujú financovať výsledne za výhodnejších podmienok

 • komunikácia pri schvaľovaní, ale aj pri prípadných problémoch len s jedným veriteľom

DLHOPIS – prezlečená pôžička

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa (veriteľa) požadovať splatenie dlžnej sumy a úrokov z poskytnutej čiastky od emitenta (dlžníka) k určitému dátumu. Všetci investori uzatvárajú tú istú štandardnú úverovú dokumentáciu Zmluvu o úpise a pristupujú k Emisným podmienkam, ktoré sú pre všetkých investorov (veriteľov) rovnaké.

Dlhopisy umožňujú pôžičať si od väčšieho množstva investorov za štandardných, predom definovaných úverových podmienok a zároveň poskytnúť súčasne všetkým investorom rovnocenné zabezpečenie ich investície nezávisle od objemu investovanej čiastky.

Výhody dlhopisového financovania

 • dlhopisové financovanie je stabilný a regulovaný finančný nástroj (Zákon o cenných papieroch a investičných službách č.566/2001 a Zákon o dlhopisoch č.530/1990 Zb.)

 • majiteľ dlhopisu nezískava žiadne právo na riadení firmy a nemá žiadny podiel na hlasovacích právach, dividendách. Pri emisii dlhopisov sa emitent nepripravuje o podiely na svojej firme a nestráca nad ňou kontrolu

 • poskytuje financovanie v takých prípadoch, kde získanie klasického bankového úveru nie je možné alebo veľmi ťažko získateľné

 • výhodou dlhopisov oproti bankovému úveru je diverzifikácia zdrojov financovania, flexibilné podmienky splácania, možnosť získať väčší objem peňažných prostriedkov, dlhšia doba splatnosti a za určitých okolností aj väčšia presti

 • pri dlhopisoch na rozdiel od úveru, je jednoduchá a rýchla prevoditeľnosť, vlastník sa mení bez toho, aby mal emitent na to vplyv, čo zvyšuje atraktivitu v očiach investorov

 • emitent nie je ohrozený nečakanými rozhodnutiami finančných inštitúcií o náhlom ukončení financovania, ktoré sú pomerne bežné a môžu ohroziť existenciu projektov a spoločností

 • emitent sa aktívne zúčastňuje na tvorbe emisných podmienok čerpania a splácania finančných prostriedkov, stanovení výšky úrokov, ručení, dĺžke trvania emisie dlhopisov, tak aby spĺňali finančné potreby emitenta aj investorov

 • emitent môže vydávať dlhopisy po častiach v rámci lehoty upisovania, ktorú si sám zvolí a tým riadi prísun finančných prostriedkov podľa svojich potrieb, teda aj samotné náklady kapitálu

 • emitent môže získať finančné prostriedky od obchodných partnerov, sesterských spoločností, zamestnancov či akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby

 • emitent nežiada úverové zdroje iba od jedného, ale od viacerých investorov, čo mu umožňuje získať ľahšie vyšší objem finančných prostriedkov cez menšie čiastky

PRIVÁTNE POŽIČKY

Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára zmluva o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658.

Spravidla sa jedná o pôžičku od individuálneho alebo úzkeho okruhu investorov, kde podmienky úverovej dokumentácie sa dohadujú individuálne medzi Investorom a Dlžníkom. Tieto pôžičky nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a preto dôrazne odporúčame byť pri vybavovaní pôžičky obozretným, nakoľko poskytovanie týchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch.

Výhody privátneho financovania

 • privátne financovanie je „na mieru šitý“ a stabilný finančný inštrument

 • dlžník nestráca kontrolu nad firmou

 • poskytuje spravidla jeden investor alebo obmedzení počet investorov

 • v porovnaní s bankovými produktami je privátne financovanie menej reštriktívny nástroj

 • možnosť dohodnúť si individúalne podmienky na splácanie istiny dlhu, väčšinou preferované jednorázovo až na konci splatnosti úveru

 • privátne financovanie je lacnejšie ako vlastné zdroje

MEZZANINE – medzi vlastným a cudzím kapitálom

Mezanínový kapitál v očiach banky vylepšuje kapitálovú primeranosť dlžníka (pri získavaní financovania na investičný projekt ho klasifikuje banka ako kvázi vlastný kapitál), hoci z pohľadu podnikateľa ide o dlh, ktorý bude treba v určitom momente aj s úrokom splatiť.

Ak podnikateľ dodrží svoje záväzky voči svojim veriteľom (banke, mezanínovému investorovi), dáva mu mezanínový kapitál šancu realizovať aj finančne náročnejšie projekty bez toho, aby stratil majetkovú kontrolu nad svojím podnikom. Ak však investičný zámer podnikateľovi nevyjde podľa očakávaní, pri prípadnom krachu podnikateľa poskytovateľ mezanínu po vyplatení nárokov zamestnancov a iných veriteľov zvyčajne získa nad podnikom majetkovú kontrolu.

Význam financovania prostredníctvom finančných inštrumentov a alternatívnych zdrojov kapitálu je spätý najmä s úspešnými malými a strednými podnikmi, ktoré majú z dôvodu málo rozvinutého kapitálového trhu v našom regióne zhoršený prístup k rozvojovému kapitálu. Vplyvom ekonomickej a finančnej krízy navyše práve tieto podniky z mnohých dôvodov prestávajú spĺňať aj základné kritériá pre získanie tradičného bankového financovania. S mezanínovým financovaním sa najčastejšie možno stretnúť v oblasti nehnuteľností. Používa sa však aj v operáciách typu buy-out, projektovom financovaní, ako aj v (rizikovom) rastovom kapitáli pre tie podniky, ktoré dokážu generovať dostatočný cash-flow, ale majú nízku hodnotu vlastného imania.

Výhody mezanínového financovania

 • mezanínové financovanie je „na mieru šitý“ a stabilný finančný inštrument

 • dlžník nestráca kontrolu nad firmou

 • poskytuje financovanie v takých prípadoch, kde získanie klasického bankového úveru nie je možné alebo veľmi ťažko získateľné

 • v porovnaní s bankovými produktami je mezanínové financovanie menej reštriktívny nástroj (na hotovosť, finančné kovenanty, t.j. požadované hodnoty rôznych finančných ukazovateľov ako sú ukazovatele rentability, likvidity atď.)

 • istina dlhu sa zväčša spláca jednorázovo až na konci splatnosti úveru

 • mezanínové financovanie je lacnejšie ako vlastné zdroje

Refinancovanie V prípade potreby zmeny štruktúry existujúceho financovania, keď mezanín nahrádza krátko- a strednodobé formy financovania najmä zo strany bánk. Výhodou je dlhšia splatnosť úveru a viac likvidity pre okamžitý rozvoj.
Rozvojový kapitál Poskytnutie nového kapitálu firme za účelom podpory jej ďalšieho rastu (napr. otvorenie novej prevádzky, akvizícia dodávateľa/konkurenta, expanzia na nové trhy a pod.)
Management buy out Poskytnutie chýbajúceho kapitálu manažmentu firmy na dofinancovanie jej prevzatia od pôvodného majiteľa.
Leveraged buy out Poskytnutie chýbajúceho kapitálu firme, prípadne investičnému fondu za účelom akvizície cieľovej spoločnosti na dlh.
Spolufinancovanie Poskytnutie dodatočného kapitálu, krátkodobých foriem financovania a záruk v prípade investícií projektového charakteru, resp. pri spolufinancovaní z eurofondov.

KONVERTIBILNÝ DLH

Investor požičia finančné prostriedky s nastavenou úrokovou sadzbou. Pravidelne sa vypláca investorovi úrok, kým úver nedosiahne splatnosti.

Pri splatnosti, podľa na začiatku odsúhlasenej investičnej dokumentácie, sa môžu investori rozhodnúť previesť úver na akcie alebo vlastné imanie po zhodnotení vašej spoločnosti. Ak sa investor rozhodne pre konvertibilnú pôžičku, poskytne pôžičku s dátumom splatnosti, úrokom a špeciálnou podmienkou: právom konvertovať pôžičku na podiel v spoločnosti v určitom bode v budúcnosti.

Čo robí pôžičku konvertibilnú, je to, čo sa stane, akonáhle sa úver splatí. Pri konvertibilnom úverom sa môžu investori rozhodnúť previesť úver na akcie alebo vlastné imanie po zhodnotení vašej spoločnosti.Niektoré zmluvy o pôžičke sa automaticky prevedú na akcie a iné ponúknu investorom možnosť výberu až pri splatnosti, či dostanú paušálnu sumu alebo dostanú akcie. Rozhodnite sa a nastavte to v podmienkach svojej investičnej ponuky pre investorov, akonáhle zistíte, čo je najlepšie pre vašu firmu.

Konvertibilné úvery predstavujú skvelý spôsob, ako ponúknuť budúce akcie investorom, ktorí možno nebudú chcieť riskovať investovanie do vlastného kapitálu spoločnosti, kým nebude vaša spoločnosť viac usadená. Ak ponúknete konvertibilný dlh, máte čas zvýšiť povedomie o značke, dosahovať zisk a rozvíjať podnikanie, čo robí akcie atraktívnejšie pre vaších investorov. Pre investorov to môže byť oveľa príťažlivejšie, pretože môžu odložiť získanie vlastného imania, kým podnik nemá viac skúseností. Môžu tiež vziať späť sumu, ktorú požičali, keby sa rozhodli. Navyše investori do konvertibilných úverov majú dodatočnú istotu, že ak by podnik zlyhal, budú mať prioritu voči akcionárom, pokiaľ ide o získanie finančných prostriedkov.

Výhody konvertibilného dlhu

 • konvertibilná pôžička (predtým ako konvertuje) sa zvyčajne správa rovnako ako bežná pôžička, t.j. investor nemá veľa práv ako prednostný akcionár (miesto v správnej rade, nároky pri likvidácii, atď)

 • jedná sa o krátku a jednoduchú dokumentáciu, rýchlejšie vstúpi do platnosti, a to je tiež dôvod, prečo sa konvertibilné pôžičky spracovávajú rýchlejšie, už za pár týždňov

 • správa sa ako bežná pôžička, ktorá si nevyžaduje okamžitú platbu úroku, miesto toho sa kumuluje a následne sa zmení na kapitál

 • využíva sa v momentoch, kedy sa investor a podnikateľ nevedia dohodnúť na ohodnotení firmy, častokrát startup-u

 • môže slúžiť ako zdroj tzv. „preklenovacieho financovania“ pred predpokladaným veľkým kolom financovania

4.Kroky ako získať bankové financovanie

Spolupracujeme s väčšinou finančných a poradenských inštitúcií v regióne. Po vyplnení kontaktného formulára vás spojíme s relevantnými partnermi, ktorí vás odborne prevedú celým procesom získania financovania. Ušetrite čas a získajte najvýhodnejšie možné ponuky.

1.

ODBORNÁ KONZULTÁCIA

Predloženého projektu a optimálnej štruktúry financovania. Zadefinovanie podmienok spolupráce.

2.

BUSINESS MODEL

Príprava potrebných podkladov, štrukturovanie robustného biznis modelu vrátane finančného modelu zahŕňajúceho silné stránky a potenciálne riziká, ktoré vzišli z prvého zisťovania na trhu zo spätných väzieb potenciálnych poskytovateľov financovania.

3.

PORADENSTVO PRI PROCESE

Prezentovanie detailného informačného balíka pred zvolenými bankami. Preskúmanie indikatívnych ponúk a na ich základe poradenstvo pri užšom výbere poskytovateľov financovania. Riadenie procesu odpovedí na due dilligence otázky bánk. Vypracovanie viacerých senzitivít pokiaľ budú požadované bankami, pri komplexnejších projektoch zhotovenie feasibility study (štúdie uskutočniteľnosti).

4.

FINANCIAL CLOSING

Podpora pri výbere finálneho poskytovateľa financovania. Získanie súhlasu úverovej komisie zvoleného poskytovateľa. Poradenstvo pri negociácii finančných a komerčných aspektov poskytnutého financovania. Komentáre ku finančným a komerčným aspektom úverovej dokumentácie. Pomoc s koordináciou procesu prvej tranže čerpania financovania.

5. KROKOV AKO EMITOVAŤ DLHOPISY

Spolupracujeme s väčšinou finančných a poradenských inštitúcií v regióne. Po vyplnení kontaktného formulára vás spojíme s relevantnými partnermi, ktorí Vás odborne prevedú celým procesom získavania kapitálu.

1.

ODBORNÁ KONZULTÁCIA

Analýza predloženého projektu a oboznámenie s procesom emisie

2.

PONUKA / ZMLUVA

Zadefinovanie podmienok spolupráce

3.

PODKLADY PRE EMISIU

Príprava podkladov a odsúhlasenie parametrov emisie

4.

VEREJNÁ / NEVEREJNÁ PONUKA

Štrukturovanie detailných parametrov a príprava zákonných náležitostí

5.

EMISIA DLHOPISOV

Vypracovanie dokumentácie, poradenstvo pri správe a uvedení na trh

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP