Ochrana investora

 • Domov
 • Ochrana investora

ZÁKLADNÉ POJMY

Kovenant / Bonita / Finančné výkazy

 • Kovenant - je záväzok dlžníka, že bude dodržiavať určité podmienky. Najčastejšie banky sledujú finančné kovenanty, ktoré zaväzujú dĺžnika k dodržiavaniu stanovených hodnôt finančných ukazovateľov.

 • Bonita - vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť ekonomického subjektu na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením daného subjektu a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál resp. naplniť svoje záväzky. V širšom pohľade súvisí i s dobrou povesťou.

 • Orientácia vo finančných výkazoch - porozumenie výkazov, ktoré poskytujú súhrnné informácie o priebehu a úspešnosti hospodárskej činnosti a jej dopade na celkovú finančnú situáciu podniku.

 • Orientácia vo finančných výkazoch

Desatoro investora do firemných dlhopisov

 • 1
  Vyhodnoťte si riziká

  každá finančná transakcia či investícia by mala byť uskutočnená po zrelej úvahe, a to len vtedy, pokiaľ investor porozumel všetkým rizikám, ktorá so sebou prináša, a je ochotný ich akceptovať.

 • 2
  Diverzifikujte svoje portfólio

  nevkladajte všetky vajcia do jedného košíka – t.j. obmedzte riziko vytvorením diverzifikovaného portfólia. Investor by rozhodne nemal vložiť všetky prostriedky ani ich prevažnú väčšinu do jednej investície.

 • 3
  Rastúci výnos = rastúce riziko

  investor by mal byť veľmi obozretný najmä v prípadoch, keď sa objaví ponuka na prvý pohľad veľmi výhodná, napríklad dlhopis s neobvykle vysokým výnosom, vyšším ako priemer na trhu.

 • 4
  Riziko finančných ťažkostí emitenta

  ak je zjavné, že emitent plánuje získať finančné prostriedky výhradne predajom vysoko úročných dlhopisov, bez spolufinancovania vlastnými zdrojmi, riziko možných budúcich finančných ťažkostí emitenta je prinajmenšom zvýšené, čo by mal investor pri svojom rozhodovaní zohľadniť.

 • 5
  Tento typ investície nie je poistený

  investícia do dlhopisov nie je poistená. V prípadne nesplatenia istiny či úroku sa nedá obrátiť na Garančný fond investícií. Investor nákupom dlhopisov získava právo, aby mu emitent splatil istinu spolu s dohodnutými úrokmi, investor teda dobrovoľne prijíma pozíciu veriteľa, zatiaľ čo emitent dlhopisov sa stáva jeho dlžníkom. Preto je dôležité sledovať formu a spôsoby zabezpečenia investície. Inštitút Agenta pre zabezpečenie plní dôležitú funkciu možnosti právneho zabezpečenia výplaty istiny a výnosu z dlhopisov pre majiteľov dlhopisov.

 • 6
  Zoznámte sa s emisnými podmienkami

  pred nákupom firemných dlhopisov je nutné oboznámiť sa s ich emisnými podmienkami, prípadne prospektom – tieto dokumenty obsahujú presné ustanovenia podmienok výplat úrokov aj istiny, doby a formy splatnosti a podobne.

 • 7
  Rola NBS ako orgánu dohľadu nad finančným trhom

  informácia, že NBS schválila emisiu dlhopisov, znamená len to, že NBS overila, či príslušná emisia dlhopisov spĺňa všetky zákonom stanovené formálne náležitosti.

 • 8
  Získajte čo najviac informácií o bonite emitenta

  NBS nie je zákonom oprávnená pri emisií dlhopisov preverovať bonitu ich emitenta, zistite si sami čo najviac informácií o jeho bonite, pretože na nej závisí návratnosť našich finančných prostriedkov.

 • 9
  Nepodceňujte riziko nesplácania istiny

  je nutné uvedomiť si aj to, že pokiaľ sa emitent dlhopisov dostane do finančných problémov, môže dôjsť nie len k nevyplateniu kupónov, ale aj k nesplácaniu investovanej čiastky (istiny).

 • 10
  Vyhodnoťte si či je daná investícia práve pre vás vhodná

  pred tým ako urobíte investičné rozhodnutie vždy dobre zvážte, či máte dostatok informácií, aby ste vhodnosť investície mohli kvalifikovane posúdiť. Pokiaľ si myslíte, že áno, vyhodnoťte si či je investícia konkrétne pre vás a vašu finančnú situáciu vhodná.

Zabezpečenie

 • Hnuteľné veci

  aktíva spoločností (vozidlá, stroje, materiál, zvieratá, tovar, zásoby)

 • Nehnuteľnosti

  toto zabezpečenie je veľmi frekventované pre relatívne stabilnú hodnotu

 • Osobné ručenie

  ide o veľmi ťažko oceniteľné zabezpečenie, je potrebné skúmať majetok a príjmy ručiteľa

 • Zabezpečenie pohľadávok

  špecifický druh zabezpečenia, realizácia je závislá na kvalite jednotlivých odberateľov dlžníka, preto je dôležité sledovať štruktúru odberateľov

 • Blankozmenka

  často využívaný nástroj, vzhľadom k rýchlejšej vymáhateľnosti pohľadávky vďaka zrýchlenému súdnemu konaniu a vydávaniu zmenkového platobného príkazu. Pri zmenke sa často využívá inštitút avala, kedy zmenku avaluje ručiteľ, iná fyzická alebo právnická osoba pre vyššiu úspešnosť pri vymáhaní pohľadávky

 • Založenie akcií / obchodných podielov

  tento nástroj sa spravidla využíva pri projektovom financovaní, kedy daná spoločnosť založí svoje akcie alebo obchodné podiely

 • Založenie iných likvidných aktív, napr.termínovaných vkladov

  jedná sa o veľmi likvidný typ zálohu, keďže jeho realizácia je veľmi rýchla a jednoduchá

Druhy varovných signálov

Zmeny v ekonomickej, hospodárskej a finančnej oblasti

Statusové signály

Ďalšie právne skutočnosti

Agent pre zabezpečenie

Účelom agenta pre zabezpečenie

je plniť funkciu možnosti právneho zabezpečenia výplaty istiny a výnosu z dlhopisov pre majiteľov dlhopisov. Vo všeobecnosti z hľadiska väčšieho množstva majiteľov dlhopisov a prevoditeľnosti dlhopisov nie je možné, aby emitent zriaďoval zabezpečenie v prospech každého z majiteľov dlhopisov.

Agent slúži ako prostredník

medzi majiteľmi dlhopisov (veriteľmi emitenta) a emitentom (dlžníkom). Agent má vo svoj prospech (vo svojom mene a na účet majiteľov dlhopisov) zriadené záložné práva a iné zabezpečovacie prostriedky, ktoré sa uplatnia v prípade zlyhania emitenta.

Hlavnou úlohou agenta je administrovať

záloh a realizáciu zálohu ( speňaženie zálohu ) v prípade, že emitent nedokáže splniť svoje záväzky vyplývajúce z dlhopisov. Agent pre zabezpečenie je tým, kto s emitentom uzatvára záložné zmluvy prípadne zmluvy o inom spôsobe zabezpečenia. Okrem toho sa agent povinne zúčastňuje schôdzí vlastníkov dlhopisov. Pokiaľ dôjde u emitenta k zásadným zmenám alebo porušeniu kovenantov (ukazovateľov) definovaným v emisných podmienkach a emitent nezvolá schôdzu vlastníkov dlhopisov, môže schôdzu zvolať práve agent pre zabezpečenie.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP