Dlhopis

Dlhopis je prezlečená pôžička

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa (veriteľa) požadovať splatenie dlžnej sumy a úrokov z poskytnutej čiastky od emitenta (dlžníka) k určitému dátumu

DLHOPISY NA ROZDIEL OD AKCIÍ ALEBO PODIELOVÝCH FONDOV PONÚKAJÚ

Vysoké fixné úroky

ktoré sa až do splatnosti dlhopisov nemenia, čo je pri súčasných nízkych úrokoch na sporiacich a termínovaných vkladoch zaujímavou príležitosťou

Pravidelná dividenda

výplaty výnosov na váš účet sú pravidelné, niekedy aj viac krát ročne, podľa emisných podmienok, spravidla mesačne / polročne / ročne

Môžete plánovať

vopred viete koľko presne zarobíte, termíny výplat sú pevne stanovené, teda viete dopredu plánovať ako s výnosmi naložíte

Prevoditeľnosť

na rozdiel od úveru, pri dlhopisoch je prevoditeľnosť jednoduchá a rýchla, teda vlastník sa môže meniť bez toho, aby mal emitent na to vplyv

Základné parametre, ktoré musí dlhopis spĺňať sú nasledovné:

 1. označenie emitenta (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo)
 2. názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papirtov ISIN
 3. menovitú hodnotu dlhopisu
 4. spôsob určenia výnosu a termíny jeho výlaty
 5. vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi
 6. termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu
 7. záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta
 8. pri dlhopisoch znejúcich na meno údaje o prvom majiteľovi
 9. faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe

Základné delenie dlhopisov

Delenie dlhopisov podľa výnosov

image

V rámci Slovenskej republiky sa dlhopisy vydávajú troma spôsobmi nasledovne

 • Verejná ponuka bez prospektu, kedy objem emisie nesmie presiahnuť ekvivalent 1 mil. EUR
 • Verejná ponuka s prospektom, kedy prospekt musí byť schválený orgánom dohľadu (NBS)
 • Neverejná ponuka, pričom počet oslovených investorov nesmie presiahnuť 149

Verejnou ponukou cenných papierov sa rozumie akékoľvek oznámenie širšiemu okruhu osôb, obsahujúc dostatok informácií na základe ktorých sa potom tieto osoby rozhodnú cenný papier kúpiť alebo upísať.

Naštartujte Váš biznis a získajte potrebný kapitál

Opis projektu

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM

Vaša požiadavka je na ceste k nám. V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.

Nahrávam…
Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP